Villaägarnas Riksförbund

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-007
Anmälare: En konsument
Motpart: Villaägarnas Riksförbund
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Villaägarnas Riksförbund inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX adresserat var tillämplig. DM-nämnden finner dock att Villaägarnas Riksförbund brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälarens begäran att inte motta fler utskick inte medfört önskad effekt då anmälaren erhållit fler utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Villaägarnas Riksförbund, trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Villaägarnas Riksförbund ska avregistrera honom från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 9 januari 2014.

Företagets uppgifter
Villaägarnas Riksförbund bestrider att anmälaren har tillsänts reklam. Däremot har företaget den 17 januari 2018 skickat ut en faktura avseende medlemsavgiften till honom. Anledningen till detta var att anmälaren, enligt företagets uppgifter var medlem i Villaägarna Riksförbund och att medlemskapet skulle förnyas för år 2018.

Anmälaren borde dock inte ha fått fakturan den 1 januari 2018. Han har den 16 november 2017 anmält att han ville gå ur förbundet, men genom missförstånd mellan två medarbetare kom han att ligga kvar som medlem i medlemsregistret. Villaägarnas Riksförbund har 324 000 medlemmar. Årligen tillkommer 50 000–60 000 nya medlemmar medan nästan lika många avslutar sitt medlemskap. Det rör sig således om en masshantering, där det är svårt att komma ifrån att företaget kan göra enstaka misstag.

Företaget beklagar att det blev fel och att anmälaren mottog fakturan. Anmälaren har nu tagits bort från medlemsregistret så att misstaget inte upprepas.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Villaägarnas Riksförbund har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har en kundrelation förelegat varför undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Villaägarnas Riksförbund att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Villaägarnas Riksförbund har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser däremot positivt på att Villaägarnas Riksförbund nu avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare