Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-029
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantaget i reglerna för NIX adresserat rörande tre månaders fördröjning innan spärren får full effekt var tillämplig. DM-nämnden finner vidare att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget får anses ha ett tillfredställande system i aktuellt fall för avregistrering från framtida reklamutskick som tillgodosett anmälarens begäran

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Svenska Postkodlotteriet, trots att hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid tidigare tillfällen, begärt att Svenska Postkodlotteriet ska avregistrera honom från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 17 november 2017.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet kan konstatera att anmälaren har funnits med i det adressuttag som gjordes av Bisnode, tillika företagets leverantör av adresser för direktreklam, den 11 oktober 2017, som senare distribuerades som marknadsföring till konsumenterna genom utskick den 10 januari 2018. Vid detta adressuttag hade anmälaren ingen spärr i NIX adresserat och inte heller en spärr i företagets interna spärregister. Anmälaren har införts i NIX adresserat först den 17 november, d.v.s. efter det aktuella adressuttaget.

Företaget kan vidare konstatera att anmälaren lagts in i företagets interna spärregister den 15 januari 2018. Anmälaren är således numera registrerad i PostkodLotteriets spärregister för direktmarknadsföring. Mot bakgrund av ovan anförda anser företaget att man inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Svenska Postkodlotteriet har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har en giltig förklaring förelegat då aktuellt uttag av adresser skett innan anmälaren registrerats i NIX adresserat och en tre månaders fördröjning innan en spärr får full effekt utgör ett undantag till NIX adresserat. DM-nämnden finner därför att utskicket inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Svenska Postkodlotteriet har visat på att företaget har tydliga rutiner för hur en spärrbegäran ska hanteras för att tillgodose en konsuments önskemål avseende direktmarknadsföring. I aktuellt ärende har företaget tillgodosett anmälarens begäran genom en spärr den 15 januari 2018 i företagets interna spärregister. Aktuell åtgärd får anses ligga i linje med god direktmarknadsföringssed då den tillgodoser att anmälaren i framtiden inte ska motta någon direktmarknadsföring från företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare