Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180509
Diarienummer: 18-002
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en adresskälla bevisligen funnits på aktuellt utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han erhållit direktadresserad marknadsföringsutskick från Svenska Postkodlotteriet där ingen adresskälla angetts.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige AB åt Svenska PostkodFöreningen som innehar lotteritillstånd.

Inför ett adresserat utskick tar företagets leverantör av adresser för direktreklam, Bisnode, ut adresser från sitt personregister MIA. Adresskälla, samt telefonnummer så att mottagaren kan kontakta källan anges alltid på utskicket. I aktuellt fall kan företaget konstatera att det utskick anmälaren refererar till innehåller en tydlig uppgift om adresskälla, samt telefonnummer till Bisnode. Uppgiften återfinns dock inte på den del av utskicket som anmälaren bifogat, utan anges istället på det brev som medföljer i utskicket, vilket även bilagts företagets yttrande.

DM-nämndens bedömning
Adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Mot bakgrund av vad Svensk Postkodlotteriet framfört och anmälarens uppgifter finner DM-nämnden att företaget inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom adresskälla har angetts på aktuellt utskick, vilket bekräftats genom bilagt exemplar av aktuellt utskick.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare