PEC Sweden AB

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-072
Anmälare: En konsument
Motpart: PEC Sweden AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företagets agent agerade på ett ytterst felaktigt sätt vilket kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hans mamma blivit uppringd av Pec Sweden AB i marknadsföringssyfte den 15 februari 2018, medan han stod bredvid. Anmälaren uppfattade samtalet som ytterst felaktigt då hans mamma ett flertal gånger fick förklara att hon inte ville köpa produkten och att hon var så sjuk att hon inte orkade läsa. Efter flera förklaringar tog anmälaren luren och hörde då hur företagets agent fortfarande malde på. När anmälaren sa åt företagets agent att lägga av så försökte företagets agent istället att förolämpa anmälaren.

Företagets uppgifter
Pec Sweden AB anger att företaget har lyssnat på ljudfilen och att den är förkastlig. Aktuell säljare har sedan tre veckor sedan blivit uppsagd. Detta då företagets kvalitetsavdelning uppmärksammat bristande kvalité i telefonsamtalen från säljaren, gällande andra kunder. Vidare så visar företagets utredning att företagets rutiner för att utbilda, samt fånga upp bristande kvalité från säljare är tillräcklig. I detta fall har det förekommit oacceptabelt agerande från en enskild individ som inte längre finns kvar i PEC:s organisation.

Denna typ av hantering är självfallet inte något som företaget står bakom eller accepterar. Företaget har även varit i kontakt med anmälaren för att informera honom om status samt för att be om ursäkt för telefonsamtalet med honom och hans mor.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden lägger dessa till grund för bedömningen. Det faktum att aktuell säljare nu blivit uppsagd utesluter inte att företaget i aktuellt fall och vid angiven tidpunkt agerat felaktigt. Därmed finner DM-nämnden att marknadsföringen klart och tydligt var otillbörlig och att Pec Sweden AB handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på företagets vidtagna åtgärder såväl avseende företagets tidigare anställde samt kontakten med anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare