ONE Contact

Uttalandedatum: 20180518
Diarienummer: 17-404 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: ONE Contact
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Förekomst av s.k. tysta samtal
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna visats vara tillämpligt i form av ett samtycke till dylik kontakt. DM-nämnden finner dock att det tysta samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom ONE contact ringt upp anmälaren utan att koppla telefonsamtalet till en agent

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE contact i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgivit att han inte kopplats till en agent när han svarat, ett s.k. ”tyst samtal”. Samtalet ringdes den 31 oktober 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 9 juni 2014.

Företagets uppgifter
ONE contact har bekräftat anmälarens uppgifter att man ringt honom. Anmälaren har dock ringts upp på uppdrag av Sappa TV där anmälaren ska vara en befintlig kund. Anmälaren har mailat företaget den 21 november 2017 och bett företaget att ta bort honom från företagets system vilket ONE contact gjorde samma dag. Avseende det tysta telefonsamtalet så bifogas en inspelning till yttrandet där det framgår att ett tekniskt problem uppstått.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

ONE contact har bekräftat anmälarens uppgifter. Däremot har företaget visat på att man haft anmälarens samtycke till en dylik kontakt varför undantag till reglerna för NIX-Telefon föreligger. DM-nämnden finner därför att ONE contact inte brutit mot reglerna för NIX-telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

DM-nämnden ser vidare positivt på att företaget tagit bort anmälaren från företagets ringlistor. Detta är en åtgärd som medför att inga framtida telefonsamtal ska göras till anmälaren och en aktion i linje med god direktmarknadsföringssed.

S.k. tysta samtal
Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Förening Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

ONE contact har berört angiven punkt i sitt yttrande. Dock, eftersom det inte utifrån inskickat underlag från företaget går att bekräfta företagets uppgifter om tekniskt fel, går DM-nämnden på anmälarens uppgifter varför DM-nämnden finner att ONE contact brutit mot god vid direktmarknadsföring genom att ringa ett s.k. tyst telefonsamtal.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare