Notar

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-032
Anmälare: En konsument
Motpart: Notar
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar Farsta/Sköndal brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till en konsument där det inte förelåg en kundrelation

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Notar Farsta/Sköndal skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta eller haft någon kontakt med aktuellt företag innan. Meddelandet togs emot den 25 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Det är riktigt att företaget skickat bifogade upplysningar till anmälaren. Det är tillåtet att upplysa om utbudet av köpare i ett SMS meddelande. Det är också tillåtet att erbjuda information om marknaden kostnadsfritt. Skulle detta SMS:s meddelande inte vara tillåtet enligt Swedmas etiska regler kan företaget bara be om ursäkt för detta misstag.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget motsätter sig inte att man kan ha skickat meddelandet. Mot bakgrund av detta samt de uppgifter som framkommit av anmälaren, finner DM-nämnden att meddelandet sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare