NextMedia

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-046 samt 18-047
Anmälare: En konsument
Motpart: NextMedia
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att aktuell tidning ej utgjort marknadsföring utan ett redaktionellt material som faller in under Tryckfrihetsförordningen. Med anledning härav lämnas dessa ärenden i sin helhet utan vidare bedömning

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de fått adresserad direktreklam hemskickad av NextMedia, trots att de inte har något kundförhållande till företaget och deras bostadsadresser är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälarna har dessutom, vid tidigare tillfällen, begärt att företaget ska avregistrera dem från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarnas adresser var införda i NIX adresserat.

Företagets uppgifter
NextMedia har medgivit att företaget skickat aktuell tidning till anmälarna. Aktuell tidning är dock en branschtidning med omfattande redaktionellt innehåll varför företaget utgått från att företaget inte behövt kontrollera mottagarna mot NIX-registret.

Företaget beklagar samtidigt att man skickat post till personer som kontaktat företaget per mail och undanbett sig ytterligare utskick. Det har skett på grund av ett misstag från företagets sida. Självklart ska företaget respektera sådan begäran. Inte minst då företaget absolut inte har ett intresse av att skicka tidningen till de som inte önskar motta den. Företaget har nu infört nya rutiner för att det inte ska upprepas.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

NextMedia har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot utgör tidningen inte marknadsföring utan faller såsom en tidning med betydande redaktionellt material under Tryckfrihetsförordningen. Under dessa omständigheter lämnar DM-nämnden dessa ärenden i sin helhet utan vidare bedömning.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare