Mylano

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 18-055
Anmälare: En konsument
Motpart: Myla
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Erbjudande om gratis vara som efterföljs av faktura. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mylano brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Mylano även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring rörande användandet av termen ”gratis”, eftersom varan inte var gratis. DM-nämnden finner vidare att Mylano brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mylano i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren gör även gällande att företaget sålde på honom en vara som företagets agent kontinuerligt under telefonsamtalet menade var gratis. Det enda anmälaren skulle göra i utbyte var att besvara några frågor och för detta skulle han få gratis kalsonger och strumpor. Efter telefonsamtalet mottog han dock en faktura för varorna.

Samtalet ringdes den 5 februari 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 17 oktober 2016.

Företagets uppgifter
Mylano har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mylano har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Mylano brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Gratis
Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. För att ordet gratis ska få brukas i marknadsföring krävs det att ingen motprestation förutsätts från konsumentens sida. Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Enligt bilaga I till MFL är det inte tillåtet att beskriva en produkt som ”gratis”, ”kostnadsfri”, ”utan avgift” eller liknande om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala leverans av produkten.

Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt artikel 7 får ordet gratis enbart användas när erbjudandet helt saknar krav på motprestation, när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveranskostnaderna eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjs för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Mylano har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Mylano brutit mot god sed vid direktmarknadsföring i denna del.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Mylano har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande          e.u.  Mattias Grundström, Sekreterare