Medox

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-076
Anmälare: En konsument
Motpart: Medox
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen kan anses vara ägnad att vilseleda konsumenten och därmed äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Medox i marknadsföringssyfte den 2 februari 2018. Anmälaren uppfattade samtalet som vilseledande då företagets agent, trots att det fanns ett tydligt försäljningssyfte, inte angav detta utan enbart sa att företaget arbetade med hälsa varefter en utfrågning inleddes avseende anmälarens hälsa.

Företagets uppgifter
Medox anger att företag köpt telemarketingtjänster från Max Marketing Gruppen (MMG). Denna relation är nu vilande från företagets sida.

Företaget är enigt med anmälaren att det inte var en korrekt ingång på ett telefonsamtal med klart försäljningssyfte. Aktuell händelse inträffade dock innan företaget blev uppmärksammat om hur MMG bedriver sin marknadsföring och innan det att företaget mot bakgrund av aktuell information tog kontakt med MMG och påpekade vikten av att det tydligt ska framgå att det rör sig om försäljning av en produkt.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget har bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden går på dessa i aktuellt ärende. Eftersom företaget är ansvarigt för de aktörer de anlitar att bedriva marknadsföring åt dem, finner DM-nämnden att Medox agerat i strid mot god sed i aktuellt fall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare