FT News Group

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 18-054
Anmälare: En konsument
Motpart: FT News Group
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställd vara. Utge information. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att FT News Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Vidare finner DM-nämnden att företaget agerat i strid med god direktmarknadsföringssed genom att ha skickat en faktura på en obeställd vara. DM-nämnden finner även att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom FT News Group inte utgett begärd information. DM-nämnden finner vidare att FT News Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av FT News Group i marknadsföringssyfte trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att han till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 9 januari 2018. Under samtalet kunde inte företagets agent uppge hur han fått tag på anmälarens telefonnummer. Anmälaren uppger även att han nästan blev hotfullt övertygad om att få testa tidningen gratis i två veckor utan abonnemang. Några veckor senare erhöll anmälaren en faktura på ett abonnemang som han inte beställt.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 mars 2016.

Företagets uppgifter
FT News Group har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
NIX-Telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads-föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

FT News Group har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Nämnden finner inte att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt varför samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Obeställda varor
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

FT News Group har underlåtit att inkomma med ett yttrande. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att företaget agerat i strid med god direktmarknadsföringssed genom att skicka en faktura på en vara som inte beställts.

Utge information
Genom att ange kontaktuppgifter till företaget får konsumenten möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka man som konsument kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Det gäller även som i detta fall då konsumenten velat veta varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer. Då FT News Group inte inkommit med ett yttrande i aktuellt ärende lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att FT News Group agerat i strid mot god sed även på denna punkt genom att inte utge informationen.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. FT News Group har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  e.u. Mattias Grundström, Sekreterare