Freedom Finance

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-008
Anmälare: En konsument
Motpart: Freedom Finance
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Freedom Finance inte handlat i strid mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat eftersom undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring oaktat att företaget inte använt sig av en adresskälla vid utskicket eftersom ett kundförhållande förelegat och anmälaren därför bort inse varifrån aktuellt utskick gjorts och hur företaget erhållit hans kontaktuppgifter. Nämnden noterar slutligen med tillfredsställelse att Freedom Finance vidtagit åtgärder för att tillse att företaget inte i framtiden kontaktar anmälare, endera per telefon, mail eller e-post, i direktmarknadsföringssyfte

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har fått adresserad direktreklam hemskickad av Freedom Finance, trots att han inte har något kundförhållande till Freedom Finance och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Utskicket saknar dessutom information om adresskälla.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 6 februari 2017.

Företagets uppgifter
Freedom Finance har uppgett att anmälaren använt företagets låneförmedlingstjänster senast i mars 2012. Vid en av de ansökningar han gjort (totalt fyra stycken), har han erhållit ett lån från en av företagets samarbetspartners. I samband med ansökningarna lämnade anmälaren sina kontaktuppgifter till företaget. Anmälaren godkände därtill företagets allmänna villkor med bl.a. information om att Freedom Finance och behandling av personuppgifter.

Anmälaren har anmält att företaget har kontaktat honom trots NIX adresserat. Med stöd av de undantag som råder gällande NIX-adresserat samt med hänsyn till ovan anfört hävdar företaget att man har haft rätt att kontakta anmälaren även om den aktuella adressen är anmäld till NIX adresserat. Anmälaren har själv lämnar ut uppgifterna och han har dessutom gett sitt medgivande till företaget genom att godkänna företagets allmänna villkor i samband med sina tidigare låneansökningar både via internet och genom insändande av en svarskupong.

Efter den senaste genomförda låneansökningen i mars 2012 har företaget mellan 2016 och fram tills idag försökt få kontakt med anmälaren dels via e-post (2 gånger), via brevutskick (6 gånger) samt per telefon (tre gånger).

Företaget har således försökt att få kontakt med anmälaren vid ett antal tillfällen med anledning av att denne tidigare har använt företagets låneförmedlingstjänster, i vissa fall genom att svara på samma typ av marknadsföring som han nu anmäler. Anmälaren har på intet sätt försökt ta kontakt med företaget för att motsätta sig marknadsföringen. Ifall anmälaren kontaktat företaget hade man givetvis fört in hans önskemål i sina spärrsystem och upphört med direktmarknadsföringen. Med anledning av denna anmälan har företaget nu noterat anmälarens vilja i sina system varför anmälaren inte kommer att motta någon mer direktmarknadsföringen från Freedom Finance i framtiden.

Eftersom adressen hämtats från företagets egna databas med anledning av ett kundförhållande mellan parterna har ingen adresskälla angetts på utskicket.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Freedom Finance har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har företaget kunnat visa på att ett samtycke till dylika utskick förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange kontaktinformation
Genom att ange sin kontaktinformation får konsumenten en möjlighet att begära av att inte bli kontaktad i marknadsföringsändamål av marknadsföraren igen. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt dessa ska adresserad direktreklam innehålla uppgift om kontaktinformation till avsändande företag.

Freedom Finance har medgett att utskicket har genomförts som anmälaren uppgett. Det har dock funnits ett kundförhållande mellan företaget och anmälaren, varför denne borde ha förstått varifrån aktuellt utskick gjorts och hur företaget erhållit hans kontaktinformation. Med beaktande av dessa omständigheter anser DM-nämnden att Freedom Finance  även i denna del inte handlat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare