Ellos Privatlån

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-048
Anmälare: En konsument
Motpart: Ellos
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ellos Privatlån inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom undantag i reglerna för NIX adresserat var tillämpligt. DM-nämnden finner att Ellos Privatlån brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren vid två tillfällen uttryckligen begärt att inte bli kontaktad men trots detta blivit det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Ellos Privatlån, trots att hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid två tidigare tillfällen, begärt att Ellos Privatlån ska avregistrera henne från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 13 oktober 2016.

Företagets uppgifter
Resurs Holding anger följande. Anmälaren har angett att hon fick adresserad direktreklam den 6 februari 2018 från Resurs Bank avseende Ellos Privatlån trots att hon är registrerad i NIX adresserat och därtill att hon varit i kontakt med bolaget två gånger tidigare angående icke önskad reklam.

Anmälaren har tidigare haft ett privatlån i Resurs Bank som marknadsförs som ”Ellos Privatlån.” Detta slutbetalades under december 2015. Anmälaren har även haft en aktiv revolverande kredit hos Ellos med Resurs Bank som kreditgivare som har nyttjats under 2018. Bolaget anser att den adresserade direktreklamen har varit legitim då anmälaren är innehavare av en revolverande kredit hos Ellos med Resurs Bank som fordringsägare.

Vad gäller uppgiften att anmälaren har kontaktat bolaget vid två tidigare tillfällen kan inte bolaget se detta. Det framgår inte av anmälan vilket bolag som anmälaren har kontaktat, om det har varit Ellos kundtjänst eller Resurs Banks kundtjänst. Oavsett detta beklagar företaget att anmälaren inte fått tillräckligt med information vid de tillfällena kontakt har skett. För det fall Ellos kundtjänst kontaktats finns en rutin mellan bolagen att informationen ska vidarebefordras till Resurs Bank. Bolaget kan inte se någon aktivitet i sina loggar den 31 maj 2017, vilket är ett utav de tillfällena som bolaget ska ha kontaktats (vilket för tydlighetens skull inte utesluter att anmälaren kan ha kontaktat bolaget). Bolaget har befintliga rutiner på plats för hur man ska hantera uttrycklig begäran om att all marknadsföring ska upphöra. När en kund uttryckligen begär att bolaget inte ska skicka någon form av marknadsföring till vederbörande inför bolagen detta i sina system. Det finns registrerat en spärr för marknadsföring per e-post under mars 2016 (vilket skulle motsvara anmälarens första kontakt med Resurs Bank som anmälaren refererar till), däremot finns ingen spärr för vanlig post som var fallet i aktuellt ärende. Med anledning av anmälarens anmälan har bolaget nu lagt i en spärr för samtliga former av marknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Bolaget har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har en kundrelation förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Ellos Privatlån att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Ellos Privatlån har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare