Effective Communication DNR AB

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-084 samt 18-085
Anmälare: En konsument
Motpart: Effective Communication DNR AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Effective Communication DNR AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring trots att konsumenternas telefonnummer var införda i spärregistret för NIX-Telefon eftersom undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de blivit uppringda av Effective Communication DNR AB i marknadsföringssyfte, trots att de har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalen ringdes under maj månad 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarnas telefonnummer är införda i spärregistret.

Företagets uppgifter
Effective Communication DNR AB anger att kontaktuppgifterna till anmälaren i Dnr 18-084 erhållits från Viasat AB. Anmälaren i Dnr 18-085 är befintlig kund hos Comhem. Företaget har erhållit anmälarens uppgifter från Comhem och även ringt anmälaren på uppdrag av Comhem. Företaget har inte blivit kontaktade av anmälarna gällande spärr men företaget har nu spärrat anmälarnas telefonnummer internt.

DM-nämndens bedömning
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Effective Communication DNR AB har inte motsatt sig att samtalen skett såsom anmälarna gjort gällande. Däremot har företaget kunnat visa på att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalen följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare