Dörrkupongen AB

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 18-028
Anmälare: En konsument
Motpart: Dörrkupongen AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dörrkupongen AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Dörrkupongen AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren anger även att företaget hängt reklamen på dörrhandtaget istället för att stoppa i brevlådan vilket han anser är än mer påträngande.

Företagets uppgifter
Dörrkupongen AB har uppgivit att företaget anser att man vidtagit alla åtgärder för att respektera och följa alla regler och lagar. Alla kupongutdelare är informerade och medvetna om att kupong/reklam inte ska delas ut till adress som är tydligt markerad med ”Ej reklam, Ingen reklam (eller dylikt som är tydligt)” på dörren. Däribland informeras varje enskild kupongutdelare före och efter anställning, samt innan varje utdelning som utförs av utnämnda individ. Därtill framgår detta skriftligt i anställningsavtalen vilka gäller alla kupongutdelare i företaget tjänst. Vidare, görs stickprov i varje område som utdelning utförs.

Företaget anser att det framkommit ett handhavande fel från en (eller flera) av företagets kupongutdelare.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Dörrkupongen AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress, varför DM-nämnden finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. DM-nämnden ser däremot positivt på de rutiner företaget har för att undvika att utdelning sker till adresser som undanbett sig dylik reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare