Dekra Automotive AB

Uttalandedatum: 20180504
Diarienummer: 17-258 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Dekra automotive AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dekra Automotive AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. Däremot finner DM-nämnden att det aktuella utskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring på den grunden att marknadsföringen visat sig vara utformat på ett sätt som kan verka stötande för konsumenten och äventyrat allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra Automotive AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom gjort gällande att utskicket utformats som en påminnelse för att försöka lura konsumenter att betala för en besiktning hos företaget.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress var införd i spärregistret.

Företagets uppgifter
Dekra Automotive AB har angett att anmälaren fick en inbjudan till fordonsbesiktning i augusti 2017. Fordonet var då inte besiktat. Fordonets sista besiktningsdatum var den 30 augusti 2017. Fordonet besiktades den 28 september 2017. Det var således en relevant inbjudan att skicka till anmälaren som riskerade körförbud.

Den 4 juli 2011 blev företaget ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enligt ISO/IEC 17020 (A), Tidigare fick fordonsägare kallelser till besiktningen från Svensk Bilprovning AB. Efter avregleringen skickar istället besiktningsföretagen inbjudningar till fordonsägare före besiktningen. Det är en uppskattad påminnelse om att det snart är dags att besikta sitt fordon. Annars riskerar fordonet körförbud.

Dekra Automotive AB bjuder in fordonsägare till besiktning via adresserad direktreklam. Det sker främst via månadsvisa utskick. Inbjudan är mycket uppskattad.

Besiktningsföretagen utövar myndighetsutövning och Swedac är tillsynsmyndighet. Besiktningsföretagen har ett indirekt ansvar att i god tid informera fordonsägarna att de ska besikta sina fordon då Svensk Bilprovning AB inte längre har monopol.

Beträffande utformningen av inbjudan invänder sig företaget mot påståendet att inbjudan skulle vara utformad på ett sätt för att försöka lura fordonsägare att betala sin besiktning. Det finns ingen förtryckt fakturavi på inbjudan och det framgår tydligt att det är ett erbjudande om en rabatt om man vid bokningstillfället väljer att förbetala sin besiktning.

Rubriken i inbjudan är ”Välj en station som passar dig.” Ovanför finns en informationsruta där registreringsnumret anges och under vilken besiktningsperiod besiktningen måste utföras samt ett sista besiktningsdatum. Denna information är hämtad från Transportstyrelsens offentliga register. Detta för att det ska vara tydligt vilket fordon som ska besiktas och när.

Företagets inbjudan till fordonsbesiktningen kan knappast falla in under punkten 21 i bilaga till EG: s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet.)

Detta eftersom det saknas fakturaavi eller uppmaning till annat direkt betalningssätt i inbjudan. Marknadsföringen har inte utformats på ett sätt som kan verka stötande för konsumenten. Inbjudan har även en text till de som redan har hunnit besikta sitt fordon för tiden mellan urvalet togs ut till dess att det kom fram med posten.

Transportstyrelsen får månadsvis en uppdaterad lista på NIX adresserat via en av de auktoriserade återförsäljarna. Transportstyrelsen sätter då en reklamspärr på fordonsägaren. Faller fordonsägaren ut i någon av adressfilerna tas de bort från adressfilen. Således borde fordonsägaren i detta fall inte kommit med i adressurvalet. Att han ändock gjort det kan företaget bara beklaga. Dekra Automotive AB har vänt sig till Transportstyrelsen i detta ärende för att se varför anmälaren inte var reklamspärrad. Att företaget ska stå för eget NIX adresseratregister ter sig enligt företaget märkligt då företagets leverantör garanterar detta vid adressurvalet och det ingår i dess tjänst.

Anmälaren är nu upplagd i företagets lokala opt out-register och kommer framöver inte att motta några postala utskick från Dekra Bilbesiktning.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Dekra Automotive AB har inte kunnat visa på att ett undantag i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt varför utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Dekra Automotive AB har genom bilaga till företagets yttrande visat på utformningen av aktuellt utskick. Utskicket kan, efter en helhetsbedömning, inte anses vilseledande varför DM-nämnden inte finner att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring på det otillbörliga sätt som anmälaren gjort gällande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare