Byggbutiken i Svedala

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-034
Anmälare: En konsument
Motpart: Byggbutiken i Svedala
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Byggbutiken i Svedala brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som inte samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner därtill att Byggbutiken i Svedala brutit mot god sed vid direktmarknads-föring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Byggbutiken i Svedala skickat SMS-meddelanden till anmälarens mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 23 januari 2018. Anmälaren gör även gällande att det inte fanns möjlighet att via SMS avsäga sig kommande SMS reklam.

Företagets uppgifter
Byggbutiken i Svedala har bekräftat anmälarens uppgifter att man skickat ut SMS direkt från Byggbutiken i Svedala till kunder från företagets kundregister. Detta för att de ska känna sig lite speciella. Företaget har gjort fel och har nu kvalitetssäkrat sina kundansökningar om medgivande av SMS-utskick och företaget har även tagit kontakt med kunden och bett henne om ursäkt. Företaget har därtill plockat bort henne från registret så att hon inte mottar fler utskick.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget bekräftar anmälarens uppgifter varför DM-nämnden därför väljer att gå på dessa. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Byggbutiken i Svedala brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända SMS:et till hennes mobiltelefon

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet att man ska klicka på länken för att kunna avregistrera sig. Nämnden finner därmed att Byggbutiken i Svedala brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare