Bisnode Sverige AB

Uttalandedatum: 20180505
Diarienummer: 18-016
Anmälare: En konsument
Motpart: Bisnode Sverige AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: Eftersom anmälaren ringts upp såsom företagare gäller inte reglerna för NIX-telefon. Frågan om företaget agerat i enlighet med god sed på ovan angivna punkter lämnas därför utan vidare bedömning

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bisnode Sverige AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget ville enligt anmälaren sälja något gällande AAA/AA-bedömning. Anmälaren har vid tidigare tillfällen begärt att inte bli kontaktad igen och då explicit blivit lovad att företaget ska ta bort honom från företagets kontaktlistor. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 12 januari 2018.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 29 juni 2011.

Företagets uppgifter
Bisnode Sverige AB vill föra fram följande. Företaget bekräftar anmälarens uppgifter att Bisnode Sverige AB ringt anmälaren. Aktuellt telefonnummer är dock kopplat till ett AB i Bisnode Sverige ABs företagsdatabas. Företaget har ringt upp det till aktiebolaget knutna telefonnumret för att marknadsföra/erbjuda försäljning av ett kreditvärderingsdiplom till företaget (en kreditbetygsprodukt som många företag i Sverige köper för att externt och objektivt påvisa sin kreditvärdighet).

Företaget har nu stärkt upp den interna rutinen för att inte ringa upp företag igen efter att de bett att inte bli uppringda av Bisnode Sverige AB. Anmälarens telefonnummer är vidare spärrat för säljare hos Bisnode Sverige AB.

Företaget beklagar slutligen det inträffade och anför vidare att Bisnode Sverige AB kontinuerligt arbetar med att ytterligare förfina rutinerna i förhållande till företag som av olika anledningar inte vill bli uppringda.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Bisnode Sverige AB har angett att anmälaren ringts upp såsom företagare varför reglerna om NIX-telefon inte är tillämpliga. Fråga om företaget agerat i enlighet med god sed lämnas därför utan vidare bedömning. Detsamma gäller frågan om skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister.

DM-nämnden ser dock positivt på företagets åtgärder vilka medför att anmälaren i framtiden inte ska motta direktmarknadsföring från Bisnode Sverige AB.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare