Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt

Uttalandedatum: 20180524
Diarienummer: 18-106, 18-107, 18-108, 18-109, 18-110, 18-111, 18-112, 18-113, 18-114, 18-116 samt 18-117
Anmälare: En konsument
Motpart: Accord Alliance Ltd/Kyrkskatt
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenter utan att de på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under mars månad 2018.

Företagets uppgifter
Accord Alliance LTD / Kyrkskatt har inte inkommit med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Accord Alliance LTD / Kyrkskatt inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att skicka sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Accord Alliance LTD / Kyrkskatt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandena.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Accord Alliance LTD / Kyrkskatt har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  e.u.   Mattias Grundström, Sekreterare