Ztorylabs AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-390 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Ztorylabs AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ztorylabs AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren är kund till företaget. DM-nämnden finner dock att Ztorylabs AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick inte visat sig föreligga

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren uppger även att han försökt att avregistrera sig via avregistreringslänken i e-posten ett flertal gånger, men det har inte fungerat. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 13 oktober 2017.

Företagets uppgifter
Ztorylabs AB har uppgivit att anmälaren fått utskick av företaget med ett erbjudande riktat mot kunder som någon gång haft prenumeration hos företaget men som i dagsläget inte är betalande. Anmälaren blev medlem hos företaget den 4 mars 2014 och genomförde den 18 april 2014 senast en betalning till företaget.

I aktuellt utskick har en tydlig avregistreringslänk funnits.  När en person trycker på avregistreringslänken kommer denne till en sida där man får välja vad man ska avregistrera sig ifrån. Företagets tes är att anmälaren inte gjort detta på ett korrekt sätt. Företaget har nu manuellt tagit bort anmälaren från företagets alla framtida utskick för att säkerställa att han inte ska motta några fler utskick från företaget.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Ztorylabs AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har däremot visat att anmälaren som kund givit det sin e-postadress. Mot bakgrund av det anförda är undantaget rörande kundrelation och marknadsföring av en liknande produkt tillämpligt. Därmed finner DM-nämnden att Ztorylabs AB i denna del agerat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

I detta ärende har företaget inkommit med tillräckligt underlag för att visa på att avregistreringsfunktion funnits. En ytterst viktig fråga vid avgörande av om en avregistreringsfunktion funnits är dock att den fungerar som tilltänkt, dvs. att en anmälan från en konsument att ej motta fler utskick registreras och i framtiden respekteras. I aktuellt ärende lägger DM-nämnden, utifrån uppgifterna i ärendet i dess helhet, störst tyngd på anmälarens uppgifter att denne försökt avregistrera sig tre gånger utan önskad effekt, varför företaget får anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande