Swedenmobile Holding AB

Uttalandedatum: 20180412
Diarienummer: 17-469
Anmälare: En konsument
Motpart: Swedenmobile Holding AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad och uttryckligen undanbett sig utskick. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Swedenmobile Holding AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner även att Swedenmobile Holding AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Swedenmobile Holding AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Swedenmobile Holding AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig via den länk som finns i företagets e-postutskick.  Anmälaren har även bett företagets kundtjänst om att inte längre få dessa utskick. Trots vidtagna åtgärder fortsätter reklamen från företaget att komma.

Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 8 december 2017.

Företagets uppgifter
Swedenmobile Holding AB har angett att företaget använder sig av plattformen Mailchimp. Det framgår tydligt hur man avskriver sig från reklam precis som anmälaren säger att han gjort. Då ska kundens e-post genast plockas bort från listan per automatik. Vidare kan man inte hitta ett mail eller något som styrker kontakt med företaget om att bli bortplockad från företagets maillista. Företaget har såväl mail, telefon och chatt på hemsidan där en kund enkelt kan förklara för företaget och då kan företaget manuellt gå in och plocka bort den mailadressen från listan. Det finns inget intresse för företagets del att marknadsföra företaget till en kund som inte vill få reklam. Företagets reklam är inte heller på något sätt påstridig eller påtvingande som typiskt ”spam.”

Företaget bifogar underlag som visar på att anmälaren plockats bort ur företagets listor redan den 20 oktober 2017. Ifall kunden mot förmodan skulle få något utskick igen måste företaget bli upplyst så att företaget kan kontrollera vad som blivit fel med mailchimp. Anmälaren finns inte med i företagets maillistor nu.

Swedenmobile Holding AB beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad, Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Swedenmobile Holding AB har inte berört frågan om samtycke varför DM-nämnden på denna punkt går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att det inte fanns ett samtycke och att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Det åligger därför Swedenmobile Holding AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I detta fall så har man inte haft ett fungerande system då anmälaren trots begäran har mottagit fler utskick. DM-nämnden anser därmed att det interna spärregistret inte har tillämpats på ett tillfredställande sätt och att företaget därför inte respekterat anmälarens begäran att inte bli kontaktad.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande