Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-440
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska Postkodlotteriet framlagt ett godtagbart skäl till varför aktuellt utskick gjordes till anmälaren trots dennes spärrbegäran

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte via adresserad direktreklam trots att hon inte har några kontaktuppgifter hos företaget. Anmälaren har tidigare fyllt i en ”reklamspärr” på Svenska PostkodLotteriets hemsida samt haft personlig kundkontakt om att avstå från postade reklamutskick. Trots anmälarens kontakt med företaget får hon fortfarande utskickad reklam från Svenska PostkodLotteriet. Det är ingenting hon önskar motta och hon vill få bort sina personuppgifter hos företaget. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 8 november 2017.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälaren. Anmälaren har dock inte haft någon spärr i NIX adresserat vid tiden för uttaget till det aktuella utskicket under november månad 2017, och inte heller någon spärr i PostkodLotteriets interna spärregister.

Företaget har under utredningen kunnat se att anmälaren lagts in i PostkodLotteriets interna spärregister den 11 oktober 2017, dvs efter det att adressuttag som distribuerades till konsumenter under november månad gjordes. Företaget respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera registrerad i företagets spärregister för direktmarknadsföring

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.  DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Svenska Postkodlotteriet kunnat visa på att företaget upprätthållit ett tillfredställande internt spärregister oaktat att anmälaren mottog reklamutskick trots att denne uttryckligen begärde att inte bli kontaktad. Det kan nämligen ta viss tid innan en spärrbegäran erhåller full effekt och utgör en förklaring till varför anmälaren, trots spärrbegäran mottog utskicket. DM-nämnden anser därmed att företaget inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden utgår ifrån att anmälarens spärr nu är sådan att denne inte kommer att motta fler utskick i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare