ProtectMe International AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-431 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: ProtectMe International AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ProtectMe International AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av ProtectMe International AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Det senaste samtalet ringdes den 23 november 2017. Under samtalet sa företagets agent att anmälarens personnummer ligger ute på internet och frågar henne om hon är medveten om detta, samt att företagets agent utlovar hjälp vid id-kapningar ifall man tar ett abonnemang på dess tjänst. Anmälarens uppfattning är att företaget ger anspelning av att anmälarens telefonnummer ligger ute på internet just nu och att ett bedrägeri kan vara på gång, men att som tur är uppger sig ProtectMe International AB att ringa för att sätta stopp för detta.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 31 oktober 2013.

Företagets uppgifter
ProtectMe International AB medger att företaget har kontaktat konsumenten i det aktuella ärendet, dock utan vetskap om att anmälaren registrerat sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Företaget samarbetar med leverantörer som mot en avgift tillhandahåller privatpersoners kontaktuppgifter som inte innehåller telefonnummer från privatpersoner vilka anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget inser emellertid att det är företaget som ansvarar för att tillse så att ifrågavarande privatperson inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte om denne tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att anmäla sitt telefonnummer till NIX-Telefon.

Företaget beklagar att anmälaren har upplevt att telefonsamtalen stridit mot god sed vid direktmarknadsföring och företaget har därför i förebyggande syfte vidtagit särskilda åtgärder för att förebygga att detta inte upprepas. Företaget accepterar inte att aggressiv respektive vilseledande marknadsföring förekommer och företaget har därför särskilt instruerat sina medarbetare att sådan marknadsföring inte får förekomma vid försäljning av företagets tjänster. Företaget har vidtagit flertal andra åtgärder i detta syfte och för att tillse att aktuella regler följs.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

ProtectMe International AB har medgett anmälarens uppgifter. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att ProtectMe International AB brutit mot reglerna för NIX-Telefon genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då ProtectMe International AB inte har motsatt sig anmälarens uppgifter, lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att man från företaget inte respekterar spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare