ProtectMe International AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-489
Anmälare: En konsument
Motpart: ProtectMe International AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Protect Me International AB i marknadsföringssyfte den 5 december 2017. Under telefonsamtalet började företagets säljare genast prata om hur anmälarens personnummer ligger ute på nätet oskyddat.

Företagets uppgifter
Protect Me International AB beklagar att anmälaren har upplevt att telefonsamtalen stridit mot god sed vid direktmarknadsföring och företaget har därför i förebyggande syfte vidtagit särskilda åtgärder för att förebygga att detta inte upprepas. Företaget accepterar inte att aggressiv respektive vilseledande marknadsföring förekommer och företaget har därför särskilt instruerat sina medarbetare att sådan marknadsföring inte får förekomma vid försäljning av företagets tjänster. Företaget har vidtagit flertal andra åtgärder i detta syfte och för att tillse att aktuella regler följs.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Eftersom Protect Me International AB inte har motsatt sig anmälarens beskrivning om hur samtalet genomfördes, lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Nämnden anser därmed att samtalet stred mot god sed för direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare