One CC AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-430
Anmälare: En konsument
Motpart: One CC AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att konsumenten felaktigt ringts upp eftersom dennes telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. För aktuellt fel är dock inte ONE CC AB ansvarigt varför företaget inte anses ha agerat i strid mot god marknadsföringssed. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av ONE CC AB i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 9 november 2017.  Anmälaren gör även gällande att företagets agent felaktigt angett att anmälaren indirekt var kund hos företaget samt att anmälarens telefonnummer inte fanns i NIX-registret.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 2 mars 2015.

Företagets uppgifter
ONE CC AB har uppgivit att man arbetar för Viasat ABs räkning och att man inte är ansvarig om telefonnummer till vissa privata telefonnummer är nixade. Det är Viasat AB, såsom företagets uppdragsgivare, som ska säkerställa att de telefonnummer som ONE CC AB ringer för Viasat ABs räkning inte finns med i NIX-registret. Detta innebär att ansvaret ligger hos Viasat AB, som bekräftat att aktuellt fel ligger det till last.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

ONE CC AB har inte motsatt sig att samtalen skett såsom anmälaren gjort gällande. Företaget har däremot visat på att företaget ringt anmälaren på uppdrag av Viasat. Under dessa omständigheter och då Viasat AB bekräftat att aktuellt fel ligger hos detta företag, finner DM-nämnden att telefonsamtalen visserligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring men att det inte är ONE CC AB som är att se som ansvariga för att anmälaren felaktigt ringts upp.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då ONE CC AB inte har bemött anmälarens uppgifter på denna punkt, lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att marknadsföringen varit vilseledande och att företaget därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare