Novamedia Sverige AB

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-470
Anmälare: En konsument
Motpart: Novamedia Sverige AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Skyldighet att tillhandahålla en fungerande avregistreringsfunktion
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Novamedia Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att ha skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan eftersom det funnits en godtagbar orsak till varför anmälaren mottagit aktuellt utskick. DM-nämnden finner vidare att Novamedia Sverige AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick tillhandahållits

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av PostkodLotteriet, trots att hon varit inne och spärrat reklamutskick från företaget ett flertal gånger, via företagets hemsida. Anmälaren anger vidare att hon tidigare under hösten 2017 begärt att inte bli kontaktad men att hon trots detta fortsatt att erhålla direktmarknadsföringsutskick från företaget.

Företagets uppgifter
Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska PostkodLotteriet. Novamedia Sverige AB kan i aktuellt ärende konstatera att anmälaren funnits med i det adressuttag som Bisnode gjorde den 31 oktober 2017 åt Svenska PostkodLotteriet, och som sedan distribuerades som marknadsföring till konsumenter under december månad. Vid detta adressuttag hade anmälaren ingen spärr i NIX adresserat och inte heller en spärr i företagets interna spärregister.

Företaget kan vidare konstatera att anmälaren lagts in i Svenska PostkodLotteriets interna spärregister den 16 november 2017, vilket sannolikt motsvarar det tillfälle om ”ca två månader tidigare” som anmälaren uppgett i sin anmälan att hon varit i kontakt med PostkodLotteriets kundtjänst.

Anmälaren uppger vidare att hon har varit inne och spärrat reklamutskick ”ett flertal gånger.” Företaget har under sin utredning kunnat se att anmälaren förekommit i registret tidigare men då med en annan adress. Om det rör sig om samma person, har anmälaren således funnits med i spärregistret med adress som ej var giltig för spärren. För att en spärr ska ha effekt måste namn och adresspunkt som är registrerat i spärregistret helt överensstämma med densamma från folkbokföringen.

PostkodLotteriet respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera registrerad i företagets spärregister för direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Novamedia Sverige AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner, mot bakgrund av uppgifterna i ärendet, att företaget överlag synes ha ett fungerande system för spärrförfrågningar. Därtill har företaget, mer precist i detta ärende, kunnat ge en godtagbar anledning till varför anmälaren mottagit utskick från företaget trots sin tidigare spärrbegäran. DM-nämnden anser därmed att Novamedia Sverige AB inte har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed genom att inte tillhandahålla en fungerande spärrfunktion. Ovan angiven anledning utgör även grund för varför företaget inte heller gjort sig skyldig till en överträdelse avseende skyldigheten att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad.

DM-nämnden ser positivt på att företaget lagt till anmälaren i företagets spärregister. Detta är en åtgärd som får anses ligga i linje med god direktmarknadsföringssed då det tillser att anmälaren i framtiden inte ska motta fler marknadsföringsutskick av företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare