Novamedia Sverige AB

Uttalandedatum: 20180425
Diarienummer: 18-049
Anmälare: En konsument
Motpart: Novamedia Sverige AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att reklamutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Novamedia Sverige AB framlagt ett godtagbart skäl till varför aktuellt utskick gjordes till anmälaren

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han under flera år blivit kontaktad av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte via adresserad direktreklam. Anmälaren har tidigare fyllt i en ”reklamspärr” på Svenska PostkodLotteriets hemsida samt haft personlig kundkontakt med företaget om att avstå från dylika reklamutskick. Trots anmälarens kontakt med företaget får han fortfarande utskickad reklam från Svenska PostkodLotteriet. Det senaste utskicket nådde anmälaren den 6 februari 2018.

Företagets uppgifter
Novamedia Sverige AB driver bland annat Svenska PostkodLotteriet åt Svenska Postkodföreningen som innehar lottotillstånd (”PostkodLotteriet). Novamedia Sverige AB har medgett att man låtit dela ut aktuellt utskick till anmälaren. Anmälaren har dock inte haft någon spärr i NIX-Adresserat vid tiden för uttaget till det aktuella utskicket, och inte heller någon spärr i PostkodLotteriets interna spärregister.

Företaget har under utredningen kunnat se att anmälaren lagts in i PostkodLotteriets interna spärregister den 20 februari 2017.

Anmälaren har vidare i sin anmälan uppgivit att han flera gånger ringt till Svenska PostkodLotteriet och bett att få bli borttagen ur företagets register. Han uppger också att han spärrat utskick från Svenska PostkodLotteriet på företagets hemsida. Företaget har under sin utredning kunnat se att en person med samma namn som anmälaren varit i kontakt med kundservice för att spärra sig den 20 juni 2017 men då med en annan adress än den som företaget den 20 februari 2017 la in en spärr på. Ifall det rör sig om samma person har han alltså vid tidpunkten för det aktuella utskicket funnits med i spärregistret med en adress som inte var giltig för spärren. För att en spärr ska få effekt måste nämligen namn och adresspunkt som är registrerat i spärregistret helt överensstämma med densamma från folkbokföringen.

Novamedia Sverige AB respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera registrerad i företagets spärregister för direktmarknadsföring

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.  DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Novamedia Sverige AB kunnat visa på att företaget upprätthållit ett tillfredställande internt spärregister oaktat att anmälaren mottog reklamutskick trots att denne uttryckligen begärde att inte bli kontaktad. Det har nämligen vid tidpunkten för aktuellt utskick inte funnits en korrekt spärrbegäran från anmälaren på den adress han bor på, likväl den adress dit aktuellt utskick skickats. DM-nämnden anser därmed att företaget inte har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden utgår ifrån att den spärr som företaget efter denna anmälan lagt in på anmälaren är sådan att anmälaren inte kommer att motta fler utskick från företaget i framtiden till sin nuvarande adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare