Ingo

Uttalandedatum: 20180419
Diarienummer: 17-449
Anmälare: En konsument
Motpart: Ingo
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ingo inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det aktuella SMS-meddelandet avsåg en kundundersökning och därför inte marknadsföring. DM-nämnden finner vidare att Ingo inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Ingo skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 22 november 2017. Anmälaren gör även gällande att hon tidigare meddelat företaget att hon inte vill bli kontaktad men att företaget inte hörsammat detta då fler utskick gjorts.

Företagets uppgifter
Ingo har angett att Circle K i slutet av november skickat ut SMS till utvalda kunder i både Danmark och Sverige. Meddelandet var en kortare text med en länk till en webbenkät som innehöll ett antal frågor avseende biltvätt. Samtliga kunder har samtyckt till kontakt i dylikt syfte genom att godkänna kontovillkoren för INGO-kortet. (punkt 17 i kontovillkoren för INGO-kortet)

I enlighet med ICCs regler för marknadskommunikation har företaget ett spärregister för att tillmötesgå kunders begäran om att inte bli kontaktade. När en sådan begäran kommer in, har Circle K som rutin att markera kunden i företagets kundregister med en spärr för direktmarknadsföring samt att skriva en kommentar angående begäran i den s.k. kundbilden i samma system. Anmälaren har i detta fall inte haft någon spärr registrerad och inte heller finns det någon kommentar i kundbilden. Företaget har inte heller i sitt arkiv kunnat hitta det brev daterat den 22 februari 2009 som anmälaren har sänt till JET Statoil Automat Sverige AB varför företaget ställer sig tveksamt till om man mottagit detta. Företaget lyfter här fram att brev sänds på avsändarens risk.

Huruvida anmälaren har begärt att inte bli kontaktad för direktmarknadsföring saknar dock betydelse i detta ärende då det aktuella utskicket innehöll en kundundersökning vilket inte utgjorde marknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Ingo har kunnat visa på att ett samtycke till aktuell kontakt förelegat varför DM-nämnden finner att undantag från förbudet att skicka sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Ingo inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Ingo att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Enligt anmälaren har hon blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt varför ett sådant register i sådant fall antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Företaget menar dock på att man inte mottagit en spärrbegäran från anmälaren samt att aktuellt utskick inte varit marknadsföring. Eftersom det inte går att fastslå att en sådan begäran skickats finner DM-nämnden att det inte kan säkerställas att företaget på denna punkt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare