EMG Management Group

Uttalandedatum: 20180412
Diarienummer: 18-036
Anmälare: En konsument
Motpart: EMG Management Group
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att tillhandahålla internt spärregister. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att EMG Management Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom sms-meddelandet skickades till konsumenten utan att denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner att EMG Management Group även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. DM-nämnden finner vidare att EMG Management Group brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon har mottagit SMS-reklam från Nattklubben Park Lane i Göteborg till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att eftersom företaget byter utskicksnummer varje vecka går det inte att blockera utskicken. Det senaste meddelandet togs emot den 19 november 2017.

Företagets uppgifter
EMG Management Group har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
EMG Management Group har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att EMG Management Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför EMG Management Group att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. EMG Management Group har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således, eftersom anmälaren har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen och det inte varit möjligt att effektivt avregistrera sig från framtidda utskick, att ett sådant register antingen har saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden finner således att EMG Management Group brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. EMG Management Group har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande