Coop

Uttalandedatum: 20180415
Diarienummer: 17-467
Anmälare: En konsument
Motpart: Coop
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post. Skyldighet att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Coop inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom godtagbart skäl, i form av en kundundersökning och inte någon marknadsföring, förelegat vid det aktuella utskicket.
DM-nämnden finner även att Coop inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att inte tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick eftersom detta inte behövde finnas vid en kundundersökning. DM-nämnden finner slutligen att Coop inte handlat i strid mot god sed vid direkt¬marknads¬föring, eftersom anmälaren helt godtagbart kontaktats i form av en kundundersökning

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Coop trots begäran att slippa dylika utskick från företaget. Anmälaren uppger även att hon försökt avregistrera sig men att detta inte medfört önskad effekt då anmälaren fortsatt att motta utskick från Coop.

Företagets uppgifter
Coop är noga med att följa gällande regler och riktlinjer för marknadsföring via adresserade utskick och via e-post. Medlemmar i Coop har lämnat sitt samtycke till att motta marknadsföring enligt villkoren för Coop MedMera vilket bilagts företagets yttrande. Mottagare av marknadsföring via e-post från Coop har möjlighet att avregistrera sig från utskick som innehåller marknadsföring genom en så kallad reklamspärr. Anmälaren har gjort en sådan reklamspärr.

Utskicket via e-post som anmälaren mottagit är en kundundersökning ställd till medlemmar i Coops medlemsprogram. Eftersom en kundundersökning inte är att anse som marknadsföring har Coop haft rätt att skicka denna via e-post till anmälaren, I e-postmeddelandet med kundundersökningen fanns en möjlighet att avregistrera sig från vidare kundundersökningar, vilket anmälaren också har gjort. Anmälaren kommer således inte att motta fler kundundersökningar från Coop.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Coop har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget menar dock att det aktuella utskicket innehållandes en kundundersökning inte utgjorde marknadsföring. Mot bakgrund av det anförda och de uppgifter som i övrigt finns i ärendet, finner DM-nämnden att Coop inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Coop att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad som ett led i en kundundersökning som inte utgör marknadsföring kan inte utevaron av en spärregistrering i detta fall anses stå i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Det faktum att företaget i övrigt spärrat anmälaren från att motta kundundersökningar i framtiden ser DM-nämnden som mycket positivt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare