Com Hem

Uttalandedatum: 20180420
Diarienummer: 17-193 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Utge information. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget inte inkommit med tillräckligt stödjande underlag som, mot anmälarens bestridande, styrker eller gör sannolikt företagets påstående att anmälaren utgör en näringsidkare. DM-nämnden finner även att aktuellt SMS stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Com Hem AB inte utgett begärd information och informationen är sådan som konsumenten har rätt att få.
DM-nämnden finner därtill att företaget agerat i strid med god sed genom att Com Hem AB inte haft ett fungerande internt spärregister

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Com Hem AB skickat SMS-meddelanden till dennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att denne inte i förväg samtyckt till detta. Därtill gör anmälaren gällande att denne tidigare begärt att inte bli kontaktad men att anmälaren trots detta fortsatt att erhålla SMS-meddelanden från företaget. Företaget har inte heller velat lämna ut information om varifrån de fått anmälarens personuppgifter ifrån. Det senaste meddelandet togs emot den 19 juni 2017.

Företagets uppgifter
Com Hem AB har undersökt aktuellt ärende och det stämmer att Com Hem Företag i försäljningssyfte har kontaktat anmälaren men kontakten har tagits med anmälaren i dennes egenskap av företagare, inte konsument. Företaget har efter kontakt med företagets underleverantör Bisnode kunnat bekräfta att anmälarens telefonnummer vid kontakttillfället hade företagskoppling. Företaget noterar dock att telefonnumret nu, nästan ett år senare, står på anmälaren, som bor på samma adress.

Com Hem har ingen tidigare notering i sina system om att anmälaren har bett att få slippa fler kontakter. Självklart ska anmälarens önskemål om detta respekteras varför Com Hem nu har lagt in anmälaren i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Com Hem AB har inte inkommit med tillräckligt underlag för att stödja företagets påstående att anmälaren utgjort en näringsidkare varför DM-nämnden således går på anmälarens uppgifter och finner att Com Hem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Utge information
Genom att lämna ut begärd information får anmälaren möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka man som konsument kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Det gäller även som i detta fall då konsumenten velat veta varifrån företaget erhållit hennes personuppgifter ifrån. Då Com Hem AB inte bemött denna punkt i sitt yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed, mot bakgrund av branschreglerna, att Com Hem AB brutit mot god sed genom att inte utge aktuell information.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklam från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden finner att företaget agerat i strid mot god sed då företaget inte haft ett fungerande internt spärregister.

DM-nämnden ser dock positivt på att företaget nu lagt till anmälarens telefonnummer i företagets spärregister. Detta är en åtgärd som får anses ligga i linje med god direktmarknadsföringssed eftersom det tillser att anmälaren i framtiden inte kommer att bli kontaktad av Com Hem AB i marknadsföringssyfte.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare