Viasat AB

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-492
Anmälare: En konsument
Motpart: Viasat AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner vidare att Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viasat AB, ett företag han inte är kund hos, i marknads­föringssyfte. Anmälaren har vid tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Viasat AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 13 december 2017.

Företagets uppgifter
Viasat AB använder flera olika callcenters för att sälja företagets produkter och tjänster.  Det telefonnummer som anmälaren anger i sin anmälan går till Hubbr AB. Det är ett callcenter som Viasat AB tidigare haft ett samarbete med men som sedan januari i år har försatts i konkurs och som nu har avvecklat hela sin verksamhet. Detta har medfört att Viasat AB inte har kunnat säkerställa huruvida Hubbr AB har följt de krav och riktlinjer företaget har gällande hur adresslistor skall hanteras Det går inte att utesluta att Hubbr AB har följt de krav och riktlinjer som företaget har gällande hur adresslistor ska hanteras. Det går inte heller att utesluta att Hubbr AB kan ha ringt telefonnumret trots att det skulle ha spärrats av Hubbr AB efter en viss tid då de endast får beakta en adresslista max 2 månader innan adresslistan åter skall matchas mot NIX-Telefon.

Viasat AB har spärrat anmälarens telefonnummer så att han inte kommer att motta några telefonsamtal i framtiden.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. DM-nämnden anser därmed att Viasat AB i denna del av samtalet brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare