Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-485 samt 17-488
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en NEJ TACK-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att de med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam beklagar att anmälarna har uppfattat företagets värvarlappar med jobberbjudande som reklam och att företaget genom att dela ut de aktuella lapparna underlåtit att respektera nej tack-dekalen. De ”värvarlappar” med jobberbjudande som delas ut till hushållen har inget kommersiellt syfte på det sätt som man vanligtvis tänker om ”vanlig” reklam. Värvarlapparna är inte distribuerade med syftet att uppmuntra till konsumtion av någon speciell vara eller tjänst och inte heller med syftet att lyfta fram SDR i konkurrens med andra distributörer, om man händelsevis står inför valet av mediekanal i sin marknadsföring. Syftet är inget annat än att informera att det finns möjlighet att söka ett extrajobb för den som är intresserad. Företaget anger att Svensk Direktreklam är mycket noga med att respektera NEJ TACK-dekaler vid distribution av oadresserad reklam. Samtidigt tror företaget att även en typisk ”nejtackare” mycket väl kan vara intresserad av att få information om vad som händer på arbetsmarknaden i närområdet. Inklusive att få jobberbjudanden, trots att man inte vill ta emot oadresserad direktreklam. Sammanfattningsvis menar företaget att de värvarlappar som företaget delat ut inte ska kategoriseras som reklam utan mer som en sorts samhällsinformation utan kommersiellt syfte.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

DM-nämnden finner att utdelning av s.k. värvarlappar om möjligheten att jobba vid Svensk Direktreklam inte ska anses som samhällsinformation, utan det handlar om direktmarknadsföring. DM-nämnden finner därför att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare