Softrack AB

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-454 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Softrack AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Softrack AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring oaktat att man skickat e-post till konsument utan att denne samtyckt till detta eftersom företaget kunnat visa på en acceptabel anledning till varför utskicket gjorts. Därtill att åtgärder vidtagits omgående efter det att företaget fick vetskap om felen i adresslistan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Softrack AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren tog emot e-posten den 29 november 2017.

Företagets uppgifter
Softrack AB har angett att företaget jobbar med egna projekt och egenutvecklade produkter. Företaget ser långsiktigt på företagets affärsverksamhet och värnar anseendet på företagets produkter varför man inte har haft för avseende att vara ett spam-företag. Bakgrunden till projektet jobbrabatt.se var att företaget fick ärva ett äldre företagsregister med e-postadresser. Alla e-postadresser skulle vara just företagsadresser. Syftet med jobbrabatt.se var att erbjuda personalrabatter på olika produkter. Nu visade det sig att kvaliteten på adresserna inte var som det skulle och därför bestämde sig företaget för att omgående lägga ner jobbrabatt.se Sedan dess så har det inte gjorts några fler utskick och det kommer inte heller ske några fler utskick då adresserna skrotats. Anmälaren fick svar på sitt mail ca 10 minuter efter det att han mailade företaget. Anmälaren har ännu inte återkommit med något svar utan valde att göra en anmälan. Nu är projektet som angetts ovan nedlagt och företaget hoppas att man som seriöst företag får en chans att korrigera ett misstag som utförts i god tro. Ifall man hade varit ett oseriöst företag hade anmälaren aldrig fått ett svar.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post
Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt. Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.  God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till till att kontaktdata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

I företagets yttrande har Softrack AB kunnat ge en acceptabel anledning till varför utskicken gjorts. Företaget har även efter vetskap om felen i adresslistan, snabbt vidtagit åtgärder för att tillse att dylika utskick inte görs i framtiden. Således finner DM-nämnden att Softrack AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända e-posten.

DM-nämnden utgår ifrån att företaget i framtiden är noggrann med att kontrollera företagets adresslistor innan utskick görs.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare