Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-181
Anmälare: En konsument
Motpart: Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en NEJ TACK-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag, trots att han med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolag har uppgivit att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. Däremot anför företaget att Magasinet ifråga, ”Time for You,” som avses i anmälan är en periodisk tidskrift, ingen reklambroschyr. Annonserna i magasinet understiger 30 procent och övrigt material är redaktionellt och alla artiklar är signerade. Magasinet har en redaktör och ansvarig utgivare, vilket klart anges på sidan tre, där redaktionsrutor oftast brukar ligga.

Företaget ger ut sex utgåvor av ett magasin som prenumereras på av aktörer i smyckes- och klockbranschen. Magasinet finansieras genom annons- och prenumerationsintäkter och distribueras som adresserad posttidning av Postnord. En av utgåvorna per år är en renodlad tidning om klockor, ”Time for You”. Denna utgåva har en betydligt större upplaga och distribueras dels som adresserad posttidning, men också utdelad gratistidning av Svensk Direktreklam.

Innan avtalet skrevs med Svensk Direktreklam begärde företaget att få se Skrivarhuset Tid och Smycken Handelsbolags utgivningsbevis. Svensk direktreklam bedömde att tidningen kunde gå till alla hushåll även de som tackat nej till reklam. Företaget har därför inte haft anledning att betvivla Svensk Direktreklams bedömning.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

DM-nämnden fäster i aktuellt ärende särskild vikt vid kopplingen mellan de annonserade produkterna och att de även återges i ”artiklarna.” Aktuellt utskick innehåller till sådan stor del annonser varför det bör ses som reklam. DM-nämnden finner därför efter noga granskning av aktuellt utskick att det rör sig om marknadsföring och att företaget agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare