Scientologkyrkan i Stockholm

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-259
Anmälare: En konsument
Motpart: Scientologkyrkan i Stockholm
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat och meddelat att han ej önskar motta dylika utskick. Adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Scientologkyrkan i Stockholm brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. Anmälaren har även tidigare meddelat att han inte vill bli kontaktad. Att man återkontaktat anmälaren är därför i strid mot god sed. DM-nämnden finner dock att Scientologkyrkan i Stockholm inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte ange adresskälla

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han erhållit marknadsföringsutskick från Scientologkyrkan i Stockholm.  Han har tidigare meddelat att han inte vill erhålla dylika utskick. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla angetts på aktuellt utskick som mottogs den 29 mars 2017.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress var infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Scientologikyrkan i Stockholm har bekräftat anmälarens uppgifter att han meddelat att han inte vill ha information från Scientologikyrkan i Stockholm. Man respekterar detta fullt ut och Scientologikyrkan i Stockholm har därför stoppat alla utskick till anmälaren.

Scientologikyrkan i Stockholm har undersökt anledningen till att anmälaren fick tidningen igen och funnit att det skett ett misstag som medförde detta. Detta misstag är tillrättat och man har skärpt rutinerna för att undvika något liknande i framtiden.

För det aktuella utskicket har man inte använt någon extern lista och således har man ingen källangivelse att ge för den adressen på brevet. Att utskicket är från Scientologikyrkan i Stockholm är tydligt. Huruvida anmälaren fanns med i NIX har inte kontrollerats.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Scientologkyrkan i Stockholm har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Företaget menar dock på att det inte rört sig om marknadsföring. DM-nämnden finner dock efter granskning av aktuell tidning att den syftar till att främja försäljning av kurser och böcker i sådan omfattning att den ska bedömas som marknadsföring. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Scientologkyrkan i Stockholm att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Scientologkyrkan i Stockholm har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Mot bakgrund av vad Scientologkyrkan framfört och vad ingivna handlingar ger vid handen finner DM-nämnden att företaget beträffande angivande av adresskälla inte kan anses ha agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare