Notar

Uttalandedatum: 20180303
Diarienummer: 17-413 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Notar
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar Järfälla brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han under september 2017 vid två olika tillfällen fått oadresserad reklam utdelad av Notar Järfälla trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda.

Företagets uppgifter
Notar Järfälla har anfört att företaget har ändrat sina rutiner för direktreklam och företaget delar ut det mesta genom externa företag som förser reklamen genom postgång. Gällande anmälaren som fått reklambladet så stämmer det inte att han fått det upprepade gånger. Ifall han fått reklamen så beror det på den mänskliga faktorn att någon missat en Nej-tack skylt och inte haft för avsikt att störa honom. Det har även hänt att ibland kan förbipasserande slänga in skräp i brevlådor och de kan då fått med företagets reklamblad. Detta har hänt tidigare. Företaget anger vidare att Notar Järfälla har strikta rutiner där man svartlistar alla som ej vill ha reklam genom att meddela Posten att ta bort dem ur sina system.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttryck det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och närings-idkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Notar Järfälla har visat att företaget har tydliga rutiner för hantering av direktreklam. Att anmälaren ändock erhållit utskick beror enligt företaget på den mänskliga faktorn. Anledning saknas att inte fästa tilltro till anmälarens uppgifter att han vid två tillfällen fått den påtalade reklamen. Det har säkert som Notar hävdar skett av misstag. Inte desto mindre är det fråga om sådan förseelse som medför att DM-nämnden finner att Notar Järfälla brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden utgår ifrån att företaget kontaktat sina samarbetspartners avseende utdelning av DR för att tillse att anmälaren finns på företagets ”svarta lista” varmed han inte ska motta några fler utskick från företaget i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande