LeoVegas

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-388
Anmälare: En konsument
Motpart: LeoVegas
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Leovegas inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då samtycke till att ta emot e-post i marknadsföringssyfte förelegat. DM-nämnden finner däremot att Leovegas brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av LeoVegas, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtid e-postutskick inte fanns tillgänglig. Anmälaren tog emot e-posten den 7 oktober 2017.

Företagets uppgifter
LeoVegas har angett att anmälaren samtyckte till att motta utskick från företaget den 5 september 2014 via följande hemsida: http://www.winareward.com/index.html. I villkoren för aktuell hemsida anges att företaget bakom den hemsidan har rätt att dela informationen om anmälaren till tredje parter. Detta stöds av underlag som bilagts ärendet. Avregistreringslänk finns tillgänglig på hemsidan, längst ner på hemsidan samt i Win A Rewarrds integritetspolicy.  Företaget noterar samtidigt att det inte fanns en avregistrerignsmöjlighet i aktuellt utskick från dess samarbetspartner. Detta är ett brott mot det avtal som föreligger mellan LeoVegas och aktuell samarbetspartner.

LeoVegas betonar att man vidtagit åtgärder och att detta inte kommer att upprepas.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

LeoVegas har visat på att anmälaren samtyckt till aktuellt utskick varför DM-nämnden därmed finner att e-postutskicket inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av föjande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig.

LeoVegas har till stor del bekräftat anmälarens uppgifter varför DM-nämnden lägger anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden finner därför att e-postutskicket i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare