KA Webb & Tryck Stockholm AB

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-479 samt 17-480
Anmälare: En konsument
Motpart: KA Webb & Tryck Stockholm AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan.
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att KA Webb & Tryck Stockholm AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att man tagit emot oadresserad reklam från KA Webb & Tryck Stockholm AB i form av en kalender fullproppad med reklam och värdekuponger, trots att man med en Nej tack-skylt på sina brevlådor visat att man inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
KA Webb & Tryck Stockholm AB har bekräftat att företaget delat ut reklam till hushåll trots att hushållen undanbett sig reklam.

Företaget menar dock på att väggalmanackan har delats ut som samhällsinformation. Almanackan har delats ut en gång per år och innehåller lokala viktiga nummer till kommunen samt en 12 månaders kalender. Eftersom flertalet kommuner slutat att dela ut en årsalmanacka till sina invånare har företaget sett ett behov bland invånarna att få en. Almanackan har gått ut som samhällsnyttig information under åren och mottagits väl av invånarna. Lokala företag har medverkat och finansierat produktens utgivning.

Gällande 17-479 så meddelade företaget sin distributör att anmälaren inte önskade almanackan 2016 när han hörde av sig till företaget 2015 och meddelade detta. Distributören delade inte ut almanackan till anmälaren 2016 och 2017 men 2018 har distributören missat det i utdelningen. Gällande 17-480 har företaget inte mottagit tidigare klagomål från honom.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

KA Webb & Tryck Stockholm AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarna. DM-nämnden finner därmed att företaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. Avseende frågan om samhällsinformation som företaget samt anmälarna tar upp så utgör inte almanackan samhällsinformation. Almanackan består av en mycket stor del reklam och ska som sådant ses som reklam som skickats ut i marknadsföringssyfte.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare