IG

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-472
Anmälare: En konsument
Motpart: IG
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Aggressiv marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att IG inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon, då det inte går att fastslå att företaget ringt det aktuella telefonsamtalet och därför agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av IG i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. I samtalet den 6 december 2017 säger en kvinna med dålig engelska att hon ringer från IG och påstår att det inte är ett försäljningssamtal varefter hon försöker sälja ett Trading-konto. Anmälaren upplever kvinnan som aggressiv och påstridig. Först efter att anmälaren höjt rösten och sagt ifrån att detta inte är acceptabelt ger det effekt och telefonsamtalet avslutas.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 1 december 2013.

Företagets uppgifter
IG har angett att det är en för företaget okänd part  som ringt till anmälaren. Företaget ringer aldrig personer som inte har sökt kontakt med företaget eller som är företagets kunder.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

IG har uppgivit att företaget inte ringt till anmälaren och att det inte med säkerhet är en IG-person som ringt henne. Eftersom IG:s uppgifter inte framstår som osannolika går det inte att fastslå att företaget ringt det aktuella telefonsamtalet. DM-nämnden finner därigenom att företaget inte agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande