fxgm Global Marketing

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-474
Anmälare: En konsument
Motpart: fxgm Global Marketing
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Utge information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att fxgm global marketing inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon eftersom undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner däremot att företaget har agerat i strid mot god genom att inte respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. DM-nämnden finner även att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom fxgm global marketing inte utgett begärd information

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av fxgm global marketing i marknadsföringssyfte ett flertal gånger, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon och trots att hon till företaget begärt att inte bli kontaktad igen. Det senaste samtalet ringdes den 11 december 2017. Anmälaren har även uppgett att hon under telefonsamtalet begärde att få veta varifrån företaget erhållit hennes telefonnummer men det vägrade företagets agent svara på.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 8 april 2015.

Företagets uppgifter
fxgm global marketing anger att anmälaren har klickat på en bannerannons på internet den 1 december 2017 och angett sina kontaktuppgifter för att bli kontaktad av företaget för ett handelskonto. Företaget har således haft rätt att kontakta anmälaren.

Företaget anger vidare att företaget tagit bort anmälarens uppgifter i enlighet med hennes önskemål.

DM-nämndens bedömning
NIX-Telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads-föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund-förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

fxgm global marketing har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har företaget visat på att ett samtycke till en dylik kontakt förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Företaget har inte berört denna punkt varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att fxgm global marketing på denna punkt har agerat i strid med god vid direktmarknadsföring.

Utge information
Genom att ange kontaktuppgifter till företaget får konsumenten möjlighet att erhålla information om till vem eller vilka man som konsument kan vända sig till med frågor om eventuella klagomål. Det gäller även som i detta fall då konsumenten även velat veta varifrån företaget erhållit anmälarens telefonnummer. Då fxgm global marketing inte bemött denna punkt i sitt yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed, mot bakgrund av branschreglerna, att fxgm global marketing bröt mot god sed genom att inte utge aktuell information.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande  o Mattias Grundström, Sekreterare