Falck försäkringsaktiebolag

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-456
Anmälare: En konsument
Motpart: Falck försäkringsaktiebolag
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att utskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget gjort utskick till anmälaren trots dennes tidigare begäran att slippa dylika utskick från företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har angett att han mottagit adresserad reklam från Falck vid upprepade tillfällen trots att han påtalat att han inte vill motta dylika utskick. Det senaste utskicket ankom den 15 november 2017. Anmälaren anför vidare att företaget erbjuder spärr av anmälarens bils registreringsnummer men inget som spärrar marknadsföring mot honom som person. Företaget menar på att anmälaren ska spärra sig själv mot Trafikverket för att förhindra att uppgifterna lämnas av Trafikverket. Detta är enligt anmälaren inte ett alternativ då andra utskick via Trafikverket är intressant.

Företagets uppgifter
Falck försäkringsaktiebolag köper uppgifter från Transportstyrelsen vilket är helt lagligt. Transportstyrelsen har en rätt att sälja uppgifter ur vägtrafikregistret till myndigheter och enskilda. Anmälarens har fått ett erbjudande om Vägassistansförsäkring i slutet av november 2017. Dessa uppgifter köptes in från Transportstyrelsen i början av oktober. I anmälan anger anmälaren att han kontaktat Falck i juli 2017. Tyvärr har företaget inga uppgifter på det och kan konstatera att fordonet som personen äger ej finns i företagets spärregister vilket företaget beklagar att så ej har skett om det är så att personen har kontaktat företaget då. Anmälarens fordon är numera tillagt i företagets interna spärrlista.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte kontaktar en person i direktmarknadsföringssyfte till en som undanbett sig dylikt.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Falck försäkringsaktiebolag anför att företaget inte kan se att anmälaren inkommit med en begäran om att inte motta fler utskick från företaget. Anmälaren finns inte heller i företagets spärrlista. Företaget motsätter sig dock inte att han kan ha kontaktat företaget. Mot bakgrund av uppgifterna i ärendet och företagets bristande underlag, fäster DM-nämnden störst vikt vid anmälarens uppgifter på denna punkt. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att Falck försäkringsaktiebolag brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända informationen till anmälaren.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget nu adderat anmälaren till företagets spärrlista. Detta är en åtgärd i enlighet med god direktmarknadsföringssed eftersom det förhindrar framtida utskick från företaget till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare