Eskilstuna Energi och miljö AB

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-246
Anmälare: En konsument
Motpart: Eskilstuna Energi och miljö AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad samt fråga om samhällsinformation
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Eskilstuna Energi och miljö AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han anser sig ha mottagit adresserad direktreklam av Eskilstuna Energi och miljö AB (EEM) trots att han med en NEJ TACK-skylt på sin brevlåda visat att han inte önskar motta dylika utskick. Anmälaren anger även att han har varit i kontakt med företaget som ena sekunden menar att aktuellt utskick är marknadsföring och i andra att det är samhällsinformation. Företagets agent menar att anmälaren inte kan undslippa dessa utskick.

Företagets uppgifter
EEM har medgett att man gjort utskicket till anmälaren. Företaget menar dock att Eskilstuna kommun har gett EEM i uppdrag att agera VA-huvudman med tillhörande ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Inom VA-verksamheten har EEM även kommunens uppdrag att arbeta med åtgärder i antagen vattenplan där EEM ska verka aktivt för att minimera påverkan på yt- och grundvatten från förorenande verksamheter. Som ett led i detta arbete vill EEM inspirera till ett mer långsiktigt och hållbart beteende hos bil- och fordonsägare.

Det vykort som EEM skickat ut, och som anmälaren åberopat i nu aktuellt ärende, har distribuerats med det enda syftet att informera bilägare om hur man kan tvätta bilen med minsta möjliga negativa påverkan och i förlängningen även säkra kvalitén på dricksvattnet. Det är EEM:s uppdrag som VA-huvudman att så långt som möjligt säkerställa detta men också att som ett naturligt steg i detta lämna information om miljöpåverkan och hur kommuninvånarna kan hjälpa till på bästa sätt. Det aktuella utskicket från EEM gjordes uteslutande i det syftet och ska endast ses som viktig samhällsinformation. Det faktum att vykortets innehåll inte ens bär marknadsföringens prägel såsom den definieras i som ” reklam och andra åtgärder i näringsverksamheten som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter och tjänster”, styrker detta. EEM menar att företaget värnar den grundlagsskyddade rättigheten att delge samhällsinformation och hemställer därför att anmälan ska lämnas utan bifall.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden noterar att det i aktuellt ärende skett flertal utskick. Varje enhet ska bedömas för sig själv. Det första utskicket som ankom 26 april 2017, utgör samhällsinformation som EEM i sitt uppdrag som VA-huvudman i Eskilstuna kommun har skickat ut till boende i Eskilstuna kommun. Det andra utskicket som ankom den 9 februari 2018 syftar uteslutande till att mottagaren ska teckna ett elavtal. Det utgör därmed reklam som skickats i marknadsföringssyfte. Mot bakgrund av detta samt utformningen av det sista utskicket, finner DM-nämnden att EEM brutit mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande Per Eklund samt ledamöterna

Magnus Sjögren, Niklas Briselius, Eva-Maria Åkesson och Tina Wahlroth.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare