Cykelringen

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-377 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Cykelringen
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Cykelringen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att SMS-meddelandet skickades till konsumentens mobiltelefon eftersom denne på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner däremot att Cykelringen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Cykelringen skickat SMS-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 28 juli 2017.

Företagets uppgifter
Cykelringen har anfört att anmälaren personligen har uppgivit sitt mobilnummer i företagets butik för att få information och erbjudanden från Cykelringen. Telefonnumret lämnades i samband med en reparation, vilket stöds av bifogat underlag från företaget. Det hade varit mycket enkelt för anmälaren att kontakta butiken han besökte för avregistrering, antingen genom ett personligt besök, ett telefonsamtal, genom email eller genom vanlig post.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Cykelringen har inkommit med ett yttrande där företaget kunnat visa på att ett samtycke förelegat.  Således finner DM-nämnden att Cykelringen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandena.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns något enkelt sätt att avregistrera sig från sändningslistan. Det står ingenstans i själva meddelandet hur man avregistrerar sig och inte heller finns det någon länk för att kunna avregistrera sig i själva meddelandet. Nämnden finner därmed att Cykelringen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare