Com Hem AB

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-471
Anmälare: En konsument
Motpart: Com Hem AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Com Hem AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom man skickat riktad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Com Hem AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Com Hem AB ska avregistrera henne från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 11 november 2016.

Företagets uppgifter
Com Hem AB har undersökt aktuellt ärende. Anmälaren har uppgett att denne har mottagit adresserad reklam till sitt hushåll av Com Hem trots att anmälaren hade undanbett sig utdelning av adresserad reklam genom att vara med i spärregistret NIX adressat samt genom att sätta upp en s.k. ”Nej tack till reklam”-skylt vid brevlådan. Com Hem AB har nu undersökt detta ärende och det stämmer att Com Hem har låtit dela ut reklam i Anmälarens område. Utskicken har dock varit oadresserad reklam (ODR) ställt till ”Fastighetsägaren”. Definitionen av oadresserad reklam enligt SWEDMAs Etiska regler för oadresserad direktreklam, punkt 2 är  ”sådana meddelanden som är avsedda att delas ut i mottagarens brevinkast/postlåda utan att vara försedda med uppgift om adress, eller är försedda med en utdelningsadress men ingen uppgift om mottagarens namn (även kallad fastighetsselekterad eller semiadresserad reklam)”. Com Hem har delat ut sådan semiadresserad reklam i Anmälarens område, vilket inte har varit specifikt riktad till Anmälaren utan ställt till ”Fastighetsägaren”. Com Hem respekterar naturligtvis spärregistret NIX adresserat, men då företaget inte har haft mottagarens namn har företaget inte kunnat kontrollera att mottagaren har varit med i NIX adresserat. Com Hem anser därmed att utdelning av oadresserad rekalm (ODR) till Anmälaren som är registrerad i NIX adresserat inte strider mot SWEDMAS Regler för direktmarknadsföring då NIX adresserat avser personadresserad reklam (dvs direktreklam).

Com Hem respekterar naturligtvis även mottagares önskemål om att slippa oadresserad reklam och följer Nämndens tidigare uttalanden samt SWEDMAS riktlinjer rörande utdelning av oadersserad reklam. I detta specifika fall har dock utskicken skickats genom Posten (ODR Standard), ett företag för allmän postutdelning som Com Hem inte har ett direkt underleverantörsförhållande med och företaget finner det därför orimligt att företaget ska stå till svars för en brevbärare som har missat en ”Nej tack till reklam”-skylt när företaget inte har någon legal möjlighet att kontrollera Postens anställda.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

DM-nämnden finner att aktuellt utskick utgör s.k. semi-adresserad reklam. Att företaget angett Fastighetsägaren på utskicket medför dock inte att det aktuella utskicket ses som i enlighet med god sed utan s.k. semi-adresserad reklam omfattas av NIX-adresserat. DM-nämnden finner därför att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Eftersom företaget kontaktat anmälaren trots tidigare begäran att inte bli kontaktad finner DM-nämnden att företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare