Casumo Services Limited

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-373 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Casumo Services Limited
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Casumo Services Limited inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte går att säkerställa att Casumo Services Limited skickat SMS-meddelandet till konsumenten

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Casumo Services Limited skickat SMS-meddelanden till hennes mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att hon inte i förväg samtyckt till detta.  Anmälaren har inte heller kunnat stoppa de aktuella utskicken.  Meddelandet togs emot den 14 september 2017.

Företagets uppgifter
Casumo Services Limited anger att informationen i ärendet är för bristfällig för att identifiera anmälaren. Det gör det svårt att bestämma om och när anmälaren har avanmält sig från att motta utskick från företaget.

Företaget vidtar alla åtgärder man kan för att säkerställa att personer som ej önskar motta marknadsföring från företaget ej gör det. Likväl, alla SMS utskick från företaget innehåller en avregistreringslänk.

I anmälan framkommer att anmälaren mottog SMS:et den 17 september 2017. Efter att ha kontrollerat företagets utskickshistorik så stämmer detta datum ej med något kampanjutskick till företagets kunder varför SMS:et inte kan ha skickats från företaget. Däremot kan det ha skickats av en av företagets samarbetspartners i Sverige. Emellertid är uppgifterna som sagt för bristfälliga för att företaget ska kunna uttrycka sig om vilken samarbetspartner det i så fall rör sig om.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Baserat på uppgifterna i ärendet, och då det inte går att fastslå att företaget skickat de aktuella utskicken finner DM-nämnden att Casumo Services Limited inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring. Detta medför att även frågan om avregistreringsfunktion inte heller kan medföra en fällning av företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare