Bonniers Bokklubb

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-385
Anmälare: En konsument
Motpart: Bonniers Bokklubb
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte går att med säkerhet slå fast att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring på den grunden att marknadsföringen utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bonniers Bokklubb i marknadsföringssyfte trots att han är med i NIX-telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent under telefonsamtalet agerat på ett vilseledande och otillbörligt sätt genom att påstå att köptvång inte fanns medan det senare visade sig att sådant tvång fanns. Det senaste samtalet ringdes den 7 augusti 2017.

Företagets uppgifter
Bonniers Bokklubb har angett att anmälaren endast är NIX: ad på sitt fasta telefonnummer och inte det mobiltelefonnummer som företaget ringt på. I alla adresskörningar som företaget gör rensas samtliga telefonnummer som är NIXade och skall således inte bearbetas. Tyvärr blir det ofta missförstånd om att samtliga telefonnummer ska NIXas när de NIXar ett. Vad gäller åtagandet som anmälaren ej uppfattar så anser företaget att Bonniers Bokklubb har varit tydlig med detta i samtliga bekräftelser som skickas. I denna bekräftelse står det tydligt vilken information man tagit del av under telefonsamtalet och även accepterat. Kunden har alltid 14 dagar på sig att ångra sitt köp efter att denne mottagit bekräftelsen från företaget. Därmed anser företaget att man agerat enligt gällande regelverk och praxis på området.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Eftersom det inte, utifrån materialet i ärendet, går att säkerställa att företaget i aktuellt samtal agerat otillbörligt finner DM-nämnden att frågan om otillbörlig marknadsföring inte kan utredas tillfredställande varför företaget på denna punkt inte kan fällas för att ha agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare