Bonniers Bokklubb

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-384
Anmälare: En konsument
Motpart: Bonniers Bokklubb
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Bonniers Bokklubb fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att slippa framtida kontakt. DM-nämnden finner däremot att det inte går att med säkerhet slå fast att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring på den grunden att marknadsföringen utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Bonniers Bokklubb i marknadsföringssyfte trots att han är med i NIX-telefon. Anmälaren gör även gällande att företagets agent under telefonsamtalet agerat på ett vilseledande och otillbörligt sätt. Anmälaren har tidigare informerat företaget om att han inte är intresserad. Oaktat detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 29 september 2017.

Företagets uppgifter
Bonniers Bokklubb har angett att anmälaren endast är NIX: ad på sitt fasta telefonnummer och inte det mobiltelefonnummer som företaget ringt på. I alla adresskörningar som företaget gör rensas samtliga telefonnummer som är NIXade och skall således inte bearbetas. Tyvärr blir det ofta missförstånd om att samtliga telefonnummer ska NIXas när de NIXar ett. Vad gäller åtagandet som anmälaren ej uppfattar så anser företaget att Bonniers Bokklubb har varit tydlig med detta i samtliga bekräftelser som skickas. I denna bekräftelse står det tydligt vilken information man tagit del av under telefonsamtalet och även accepterat. Kunden har alltid 14 dagar på sig att ångra sitt köp efter att denne mottagit bekräftelsen från företaget. Därmed anser företaget att man agerat enligt gällande regelverk och praxis på området.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Bonniers Bokklubb att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Anmälaren har blivit kontaktad trots en tidigare begäran att inte bli kontaktad varför sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Eftersom det inte, utifrån materialet i ärendet, går att säkerställa att företaget i aktuellt samtal agerat otillbörligt finner DM-nämnden att frågan om otillbörlig marknadsföring inte kan utredas tillfredställande varför företaget på denna punkt inte kan fällas för att ha agerat i strid mot god sed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare