Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Uttalandedatum: 20180304
Diarienummer: 17-437
Anmälare: En konsument
Motpart: Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Assistansbolaget Försäkring Sverige AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Assistansbolaget Försäkring Sverige AB gällande förnyelse av en försäkring. Eftersom hon inte är kund hos företaget ignorerade anmälaren denna. När det kom en påminnelse bestred anmälaren denna och företaget lovade att ta bort anmälaren. Den 13 november 2017 kom ett erbjudande utformat som en faktura. Företaget skriver att anmälaren för ett år sedan fick en nyckelbricka av företaget och att det nu är dags att förnya abonnemanget. Företaget skickade en nyckelbricka i samband med den tidigare försäkringsfakturan, men den har anmälaren inte haft något abonnemang för. Företaget fortsätter att skicka reklam och falska fakturor trots att anmälaren har NIX adresserat och trots att anmälaren redan bestridit en falsk faktura.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 9 januari 2014.

Företagets uppgifter
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB medger att företaget oavsiktligen gjort fel genom att inbetalningen av erbjudandet registrerats på felaktig person. Detta medförde att anmlaren felaktigt fick utskicket.

Det som hänt är som följer. Den 17 oktober 2016 skapas och skickas ett erbjudande till en person avseende Vägassistans Bil 15 Plus. Den 29 oktober 2016 blir erbjudandet inbetalt men företagets system kan inte matcha betalningen med någon person. Betalningen blir då hanterad enligt rutiner för manuell betalning. I den manuella processen registrerar backoffice betalningen på fel person, dvs. på anmälaren och inte den person som DM-erbjudandet den 17 oktober 2016 riktades emot. Detta medförde att en försäkring aktiverade den 20 oktober 2016. Utskick följde med denna aktivering. Anmälaren motsätter sig den faktura som företaget skickat varefter företaget avslutar anmälarens försäkring.

Företaget har sett över sina rutiner för att detta inte ska upprepas och anmälaren har spärrats i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter, finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser dock positivt på företagets nu vidtagna åtgärder för att tillse att anmälaren inte mottar framtida utskick av företaget.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare