Allra Försäkring AB

Uttalandedatum: 20180308
Diarienummer: 17-476
Anmälare: En konsument
Motpart: Allra Försäkring AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde. Vid denna bedömning kan det mot företagets bestridande inte anses visat att Allra Försäkring AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon vid ett antal tillfällen blivit uppringd av Allra Försäkring AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Allra Försäkring AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 1 november 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 19 februari 2015.

Företagets uppgifter
Allra Försäkring AB har enligt kundens begäran spärrat telefonnumret från företagets lokala system och sedan dess har företaget inte haft någon telefonkontakt med kunden. Allra Försäkring AB:s senaste kontakt med kunden var den 11 maj 2016. Avsikten till kontakten var avseende en avslutad försäkring samt kreditering av inbetalning. Kund informerades via mejl gällande anmälan samt företagets svar.

DM-nämndens bedömning
Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundför­hållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Parternas uppgifter är så till den grad avvikande från varandra att det vid den översiktliga prövning som DM-nämnden endast kan göra inte är möjligt att ge någon parts uppgifter företräde framför den andres. Vid denna bedömning kan det mot företagets bestridanden inte anses visat att Allra Försäkring AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande