Xpandera AB

Uttalandedatum: 20180222
Diarienummer: 17-500
Anmälare: En konsument
Motpart: Xpandera AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Xpandera AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då det inte visats att ett tillfredsställande internt spärregister inte tillhandahållits eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Xpandera AB i marknads­föringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Xpandera AB igen. Trots detta har företaget åter ringt anmälaren. Det senaste samtalet ringdes den 7 december 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer inte är infört i spärregistret varför den frågan, åberopad av anmälaren, lämnas åt sidan.

Företagets uppgifter
Xpandera AB har angett att den adresslista som anmälaren finns med på är inköpt av bolaget Avoice AB den 11 september 2017. Leverantören tvättar samtliga adresser mot NIX-registret innan leverans. Enligt företagets dialer har anmälaren blivit uppringd en gång, den 1 december 2017, och det telefonsamtalet gick till hennes telefonsvarare. Således kan hon inte ha bett företaget att inte kontakta henne igen. Företaget har nu lagt in en spärr så att anmälaren inte kontaktas igen. Företaget anser därmed att man vidtagit de åtgärder som kan förväntas av företaget, såväl proaktivt som reaktivt. Samtliga av företagets adressleverantörer tvättar adresserna mot NIX-Telefon innan leverans.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Xpandera AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Anmälaren gör gällande att hon har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, vilket skulle tyda på att sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Eftersom det inte går att fastslå att företaget mottagit en begäran från anmälaren tidigare finner DM-nämnden därmed att Xpandera AB i denna del av samtalet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Mattias Grundström, Sekreterare